ಆಸಕ್ತರಿಗೆ

ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ… ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ

  • ರಾಷ್ಟ್ರ 
  • ಧರ್ಮ 
  • ಬದುಕು
  • ಜಾನಪದ
  • ವಿಜ್ಞಾನ 
  • ವೈದಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ  
  • ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 
  • ಆರೋಗ್ಯ  

ಈ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರದೇ ಆದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನಾಭಿಪ್ರಾ ಮೂಡಿಸಲು ಅನುಗುಣವಾದ ವೇದಿಕೆ.

ಆಸಕ್ತರು ನೊಂದಾಯಿಸ ಬಹುದು. sirilaxmi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *