ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಮೌಢ್ಯ ಬೇಡ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *