ಭಕ್ತರ ದೇಣಿಗೆ ( All donations are welcome)

ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲಾ ದೇಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.

ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.

UPI ಪಾವತಿಗಾಗಿ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

All donations are welcome

We now accept donations from you.

Scan the QR code for UPI payment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *